goede-doelen

goede-doelen: 10 praktische tips & nuttige informatie

Geld geef je omdat..

Waarom geef je geld aan een goed doel? In de eerste plaats omdat je een bepaald gevoel hebt bij het goede doel. Je geeft sneller iets aan een doel waarbij je betrokken bent. Zo zul je geneigd zijn eerder te geven aan onderzoeken naar kanker als iemand in je omgeving een vorm van kanker heeft. Grote wervingfondsen spelen daar handig op in met televisiecampagnes. Als je dagelijks via de televisie geconfronteerd wordt met de gevolgen van een natuurramp, zul je sneller je portemonnee trekken dan wanneer je er weinig over hoort of ziet.

Veel mensen houden zich eigenlijk helemaal niet bezig met goede doelen en het werk dat met de ontvangsten kan worden verricht. Met het ingezamelde geld kan onderzoek worden verricht naar de behandeling van ziekten, er kan voor opvang worden gezorgd voor daklozen, er kunnen mensen geholpen worden die alles zijn kwijtgeraakt door een natuurramp, er worden dieren mee beschermd tegen mishandeling en ga zo maar door. Mensen geven geld als het ze wordt gevraagd. Ze willen helpen als dat (financieel) mogelijk is.

Het liefst geven we geld aan een populair doel - of beter gezegd: een doel dat op dat moment in de belangstelling staat. Dat heeft vooral te maken met de bekendheid van het doel, maar ook met de betrouwbaarheid.

Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel. Je draagt op die manier je steentje bij aan de maatschappij. Mensen in nood helpen geeft een bepaalde voldoening. Je geeft daarmee eigenlijk ook een beetje voor jezelf. Geld geven aan medisch onderzoek geeft ook hoop voor de toekomst.

Collecteren

Collecteren is voor veel goede doelen organisaties een goede manier om geld te verzamelen. Het inzamelen gebeurt door vrijwilligers. Iedereen kan zich aanmelden bij een fonds om vrijwillig mee te doen aan het collecteren. Zo help je een goed doel niet alleen met geld, maar ook met je tijd en inzet. Voor de diverse collecte inzamelingen wordt ieder jaar door het Centraal Bureau Fondsenwerving een rooster voor de grote landelijke organisaties opgesteld. Je kunt het goede doel van jouw keuze benaderen via de website en je daar opgeven als collectant.

Het collecterooster voor 2009 en 2010 kun je vinden op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). (Lees meer over het CBF in tip 9).

Collectanten collecteren het beste in de eigen straat of buurt, omdat een bekend gezicht vertrouwder over komt. Bovendien geeft men dan sneller, juist omdat je degene kent.

Als je het niet op prijs stelt dat er een collectant bij je aanbelt, kun je via de website Nietaandedeur een sticker kopen, waarmee je aangeeft dat je niet aan goede doelen geeft via een collectant aan de deur. Het is vergelijkbaar met de sticker om wel of geen reclame drukwerk te ontvangen.

Fiscaal voordeel

Donateur

Als donateur betaal je aan het goede doel, bijvoorbeeld via een jaarlijkse contributie. Als de jaarlijkse contributie vrijwillig en onvoorwaardelijk wordt gegeven, kun je deze meetellen als aftrekpost als het goede doel volgens de Belastingdienst daarvoor in aanmerking komt.

Schenken

Je kunt het goede doel geld of goederen schenken. Geld of goederen die je schenkt aan een door de Belastingdienst erkend fonds, kun je aftrekken van de belasting. Schenking van goederen zoals meubels, kleding, een oude auto voor een inzamelingactie, zijn aftrekbaar van de belasting. Vraag de instelling waar je dit soort zaken aan hebt geschonken om een schriftelijke bevestiging. In de bevestiging moet de waarde van de schenking zijn opgenomen.

Schenken op papier

Je kunt een goed doel een schenking op papier geven. Dit betreft vermogen wat je op dat moment nog niet beschikbaar hebt. Het betreft een uitgestelde schenking. Je geeft het goede doel als het ware geld, en je krijgt het weer teruggeleend, tot het moment van uitbetalen daar is. Het kan bijvoorbeeld een deel van het huis zijn, dat na je overlijden verkocht zal worden. Belastingtechnisch is er sprake van een schuld aan het goede doel. Je vermogen is minder waard op papier, maar je beschikt er nog wel over.

Nalaten

Je kunt in je testament een deel van je vermogen schenken aan een goed doel door het te benoemen als (mede-)erfgenaam. Een goed doel zal uiteraard alleen de erfenis aanvaarden als deze positief is. Je kunt ook een bedrag of een stuk grond of aandelenportefeuille (kort gezegd: een legaat) nalaten aan een goed doel. Als het goede doel door de Belastingdienst is erkend, wordt er geen schenkingsrecht of successierecht geheven.

Geldwerving van doelen

Goededoelenorganisaties gebruiken verschillende middelen om geld te werven. Grotere organisaties maken hiervoor gebruik van gespecialiseerde fondsenwervers. Reclame maken voor het goede doel is een veel gebruikte methode om geld in te zamelen. Reclame maken gebeurt via de media (televisie, radio, krant, internet). Er wordt gebruik gemaakt van een makkelijk te onthouden rekeningnummer waar je geld op kunt storten. Een andere manier van reclame maken gaat via de post of e-mail.

Via vrijwilligers wordt er geld ingezameld aan de deur met een collectebus (zie tip 5) of bij grote bijeenkomsten, bijvoorbeeld in de kerk. Een andere manier om periodiek geld te verkrijgen is via de zogenaamde straatwerving, waarbij studenten voorbijgangers aanspreken of langs de deuren gaan met een praatje over het goede doel en hierbij proberen een doorlopende machtiging te krijgen voor een maandelijkse donatie. Voor het langs de deuren gaan is overigens een gemeentelijke collectevergunning vereist.

Telefonische werving brengt geld op. Adreslijsten worden gebruikt om particulieren en bedrijven te bellen waarbij een maandelijkse overschrijving wordt verzocht voor het goede doel. Bestaande donateurs worden gebeld met de vraag of zij het bedrag dat zij maandelijks storten willen verhogen.
Via loterijen komt er ook veel geld binnen bij goede doelen. Niet alleen de verkoop van loten brengt geld op. Soms worden er andere dingen verkocht, waarvan een deel naar het goede doel gaat. De kinderpostzegels zijn daar een goed voorbeeld van.

Goed doel en de fiscus

Erkende organisaties die zich inzetten voor goede doelen worden door de Belastingdienst Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) genoemd. De Belastingdienst heeft bepaalde criteria waaraan de organisatie moet voldoen. Als dat het geval is, krijgt de organisatie van het goede doel van de fiscus een beschikking. Deze beschikking is belangrijk als je giften wilt opgeven als aftrekpost. Je kunt sinds 1 januari 2008 alleen in aanmerking komen voor de aftrek van giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van de instellingen met een beschikking. Er zijn er ongeveer 20.000.

Giften die voldoen aan de voorwaarden, kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Voor het totaal van gewone giften is er een drempel voor aftrek: 1 procent van het drempelinkomen met een minimum van 60 euro en een maximum van 10 procent van het drempelinkomen. (Het drempelinkomen is het totaal van inkomsten in box 1,2 en 3, vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek).
Periodieke giften zijn aftrekbaar op voorwaarde dat ze zijn vastgelegd in een notariële akte voor minimaal vijf jaar aan een ANBI. Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Organisaties die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als ANBI, worden volledig vrijgesteld van schenkingsrecht en successierecht.

Hwt CBF

Het Centraal Bureau Fondswerving (CBF) is een organisatie die alle gegevens over fondsenwerving en goede doelen in Nederland registreert. De organisatie bestaat sinds 1925 en stelt zich tot doel de goededoelensector voor iedereen toegankelijk en overzichtelijk te maken. Je kunt alle gegevens die het bureau over de goede doelen heeft verzameld opzoeken op de website van het CBF.

Het CBF is toezichthouder van alle goede doelen in Nederland. Het toezicht bestaat uit het beoordelen van het bestuur en beleid van goede doelen. Er wordt gekeken hoe het geld binnenkomt, wat het bestuur er mee doet en hoe ze daar verslag over uit brengen. Als het goede doel voldoet aan alle criteria van het CBF, krijgt het een stempel van goedkeuring, het CBF-keur voor grote goede doelen of het CBF-keur voor kleine goede doelen. Het keurmerk is drie jaar geldig. Voor startende organisaties zijn de criteria anders. Als zij voldoen aan de door het CBF gestelde criteria kunnen zij een Verklaring van geen bezwaar krijgen. Deze verklaring is 18 maanden geldig.

Het CBF wordt gecontroleerd door de Stichting Raad voor Accreditatie (RvA). Dit is een stichting die organisaties controleert die een keurmerk afgeven. Het bestuur van de RvA is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en de overheid.

Een andere taak van het CBF is het in stand houden en versterken van het vertrouwen in het geven aan goede doelen. Goede doelen dragen bij aan een betere maatschappij. De goededoelenorganisaties steken geld in ontelbare zaken. Deze zaken zijn niet altijd direct in geld uit te drukken. Goede doelen zijn nodig en onmisbaar voor het gezond functioneren van onze samenleving, aldus het CBF.

Klacht over goed doel

Als je een klacht hebt over een organisatie, moet je de klacht eerst voorleggen aan de organisatie zelf. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing naar tevredenheid, kun je de klacht (schriftelijk) indienen bij het Centraal Bureau Fondswerving (CBF). Het CBF zal de organisatie met de klacht benaderen. Er is een klachtenprocedure opgenomen in het CBF-Keur. Als de organisatie een instelling is die geen CBF-Keur, CBF-Certificaat of Verklaring van geen bezwaar heeft, kan de klacht toch worden voorgelegd aan het CBF. De klacht wordt geregistreerd en zal bij een eventuele aanvraag voor een keurmerk door het CBF in de beoordeling worden meegenomen. Klachten kunnen worden gemeld via de website van het CBF of per post worden verzonden.

Sommige organisaties benaderen mensen met schriftelijke verzoeken om geld te schenken. Als je dat liever niet hebt, kun je de toezending stopzetten door de goede doel instelling te benaderen en te vragen of je adres uit het bestand kan worden gehaald. Je kunt via de website van bel-me-niet je laten registreren om ongewenste post van organisaties in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Je kunt ook telefonisch contact opnemen op 0900-6661000 (25 cent per minuut).

Een andere manier om van ongewenste werving voor schenkingen af te komen is via de Stichting Infofilter.

Kledinginzameling

Je kunt goede doelen op verschillende manieren een handje helpen. Het hoeft niet altijd in de vorm van geld te zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld de kledinginzameling acties van verschillende hulporganisaties.

Wie denkt dat de tweedehandse jas daadwerkelijk gaat naar het goede doel als jas, heeft het mis. De kleding wordt door veel kledinginzameling organisaties voornamelijk op gewicht verkocht. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel.

Het Leger de Heils verzamelt jaarlijks ongeveer 10 miljoen kilo kleding. Een deel van de opbrengst gaat naar tweedehands kledingwinkels en een andere deel wordt verwerkt door textiel sorteerbedrijven. De opbrengst gaat naar projecten van Het Leger des Heils. Soms gaat de kleding wel naar mensen die uit armoede geen kleding kunnen kopen. Meestal wordt dat bij de actie vermeld. Men vraagt dan expliciet om bruikbare kleding met het verzoek dus geen vodden in de plastic zak te doen.

Voor een huis-aan-huis kledinginzameling actie heeft de goede doel instelling een vergunning nodig van de gemeente. Een vergunning wordt door de gemeente alleen aan erkende instellingen verleend. De stichting of de organisatie moet door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) zijn beoordeeld en in het bezit zijn van een CBF-keur of een Verklaring van geen bezwaar. (Zie meer hierover in tip 9).

Overzicht goede doelen

Goede Doelen Gids

Om een goed overzicht te krijgen van de verschillende goede doelen organisaties in Nederland, is er een gids uitgebracht waarin ruim 300 instellingen worden beschreven. Naast de kerngegevens van de verschillende fondsen, kun je er ook praktische informatie vinden over doelstellingen en projecten.

Het boekje bevat ook handige tips over fiscale aangelegenheden en algemene wetenswaardigheden over goede doelen.
De Goede Doelen Gids is een initiatief van VFI brancheorganisatie van goede doelen en wordt onder leiding en toezicht van de VFI brancheorganisatie Goede Doelen samengesteld en uitgegeven door Lenthe Publishers. ISBN 978 90 75458 38 1. Boekhandelprijs: € 12,50.

Websites

Alle goededoelenorganisaties met een CBF-keurmerk kun je vinden op de website van het Centraal Bureau Fondswerving (CBF). Je kunt hier ook terecht voor het collecterooster 2009 en 2010. Ook is er een lijst opgenomen met kledinginzamelende instanties.
Op de website van Goede Doelen vind je alle internationale en nationale goede doelen, onderverdeeld in de categorieën: gezondheid, internationale hulp, natuur en milieu en welzijn en cultuur.

VFI Brancheorganisatie

De VFI is de brancheorganisatie van de Nederlandse goede doelen organisaties. De VFI ziet het als haar taak deze organisaties te helpen en de ondersteunen. De brancheorganisatie heeft 120 leden die allen het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) hebben. Lees meer over het keurmerk en het CBF in tip 9.

De VFI zet zich in om het publiek en belanghebbenden zichtbaar te maken wat het goede doel betekent voor de kwaliteit van de samenleving. Zij voert daarom gesprekken voor de overheid, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en wetenschap. De organisatie streeft naar een verbetering in de fiscale positie van de goede doelen en een betere afstemming met de overheid.

Ter ondersteuning van de leden van de VFI heeft zij de Stichting VFI-diensten opgericht. Deze biedt de verschillende fondsen hulp in vier categorieën: inkoop, nalaten, helpdesk en communicatie. Dit levert de fondsen financieel voordeel, tijdbesparing en kennis op.

Om het vertrouwen in goede doelen organisaties te vergroten, heeft de VFI verschillende codes opgesteld voor haar leden. Zo is er het CBF keurmerk, een gedragscode en een richtlijn voor het beheer van financiële reserves.

Meer informatie over de VFI Brancheorganisatie Goede Doelen kun je vinden op de eigen website. Hier vind je ook een overzicht van de leden.

Tips & Reacties

Deel je eigen tip over goede doelen

En maak kans op een cadeaubon ter waarde van € 25!